Владата објави јавен повик за организирање на авионски превоз за македонските државјани кои сакаат да се вратат во земјата од Љубљана

Владата објави јавен повик за организирање на авионски превоз за државјаните на Македонија во странство кои сакаат да се вратат во земјата

Предмет на овој јавен повик е организирање авионски превоз за пренесување на македонските граѓани на територија на Македонија, по претходно прибавена листа од Министерството за надворешни работи на пријавени патници, македонски граѓани со моментален престој во странство.

Со овој јавен повик е утврдена следната дестинација за чартер летови:

Љубљана – Скопје (215 патници)

Крајниот рок за организирање на летовите треба да биде до 27.03.2020 година (петок) до 12:00 часот.

Право на учество има секоја авио компанија или туристичка агенција која ќе организира чартер летови од градовите во Европа до Македонија.

Критериум за избор на најповолен понудувач е најниска цена.

Генералниот секретаријат ќе склучи договор и ќе изврши плаќање на избраната најповолна понуда врз основа на дадениот критериум за избор.

Понудите на повикот треба да се достават електронски, заверени, потпишани од страна на одговорно лице и во скенирана форма на следната е-маил адреса: gs@gs.gov.mk

Крајниот рок за доставување на понудите е 26.03.2020 година до 08:00 часот.

Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок нема да бидат разгледувани.

Лицата кои ќе се пријават на повикот, при влез во авионот ќе потпишат договор помеѓу нив и Владата во кој гарантираат дека ќе ја исплатат сумата определена за авионскиот билет на сметка на Владата и ќе пополнат Изјава дека се согласни по пристигнување на територија на Македонија да бидат сместени во објектите за државен карантин во траење од 14 дена.

Лицата ќе бидат преземени од Меѓународниот аеродром Скопје, со организиран превоз до местата определени за државен карантин.

Лицата кои ќе патуваат имаат рок од 15 дена од денот на пристигнувањето да извршат уплата на сумата за авиобилетите согласно склучениот договор.

Враќањето на средствата треба да го извршат на образец ПП-50 во кој треба да ги внесат следните податоци:

Назив на примач:

Буџет на Република СМакедо.нија

Транс.сметка 100 000000063095

Сметка на корисник   630010001963019

Приходно конто   725939  00

Во цел на дознака:  Враќање средства на сметка 040010007863713, расходно конто 420220 потпрограма 10.

Договорот помеѓу патниците и Владата, во кој гарантираат дека ќе ја исплатат сумата определена за авионскиот билет на сметка на Владата има својство на извршна исправа и може да биде предмет на извршување во случај на неисполнување на обврската од договорната страна.

За дополнителни информации понудувачите може да се обратат до Владата– Генерален секретаријат на телефон 02/3118-022.

притисни ентер