Македонски концепт со конкретни предлози до Владата

Предлог Уредбата до Владата е доставена по електронска пошта, со цел максимално почитување на мерките и препораките за намалување на ризикот од ширење на COVID-19.

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ЕКОНОМСКИ СОВЕТ

Македонски концепт до Владата на Република Македонија достави Предлог Уредба за формирање на Национален економски совет, заради создавање на услови за економско и финансиско стабилизирање на Република Македонија, поради вонредната состојба предизвикана од COVID-19.

Предлагаме Националниот економски совет да има советодавно–консултативна улога во креирање и имплементација на економски стратегии и политики со задача да дава конкретни мерки, предлози, мислења и препораки за надминување на економската криза во државата. На тој начин, наместо лицитација на економски мерки, ќе имаме синхронизација на мерките, врз основа на релевантни влезни податоци и изградени врз научна и искуствена основа.

Во Националниот економски совет предлагаме да членуваат: Претседателот на Владата на Република Македонија, Членови на Владата од финансискиот и од економскиот сектор, потоа претставници на МАНУ, Гувернерот на НБРМ, Директор на ДЗС, редовни и вонредни професори по економски науки делегирани од универзитетите во РМ, Претседателите на стопанските комори во Република Македонија, претставници на невладини организации и други членови делегирани од Владата на Република Македонија.

Предлог Уредбата до Владата е доставена по електронска пошта, со цел максимално почитување на мерките и препораките за намалување на ризикот од ширење на COVID-19.

Македонски концепт

притисни ентер