Анкета за Скопје 2014: Проектот поддржан од 24,4%, не го поддржуваат 34%

Македонците повеќе го поддржуваат Скопје 2014 од Албанците. Еве ги деталите за резултатите од анкетата.
По барање на Институтот  Димитрија Чуповски, агенцијата “Ипсос Стратеџик Пулс“ спроведе истражување на јавното мислење по неколку политички и оптштествени прашања.

Истражувањето беше спроведено преку телефонска анкета на територијата на Цела Република Македонија, врз репрезентативен примерок од 2000 испитаници во периодот од 26 јуни до 7 јули 2013 година.

Во продолжение следи третиот дел од анкетата кои се однесува на прашања поврзани со проектот Скопје 2014.

1. Во колкава мера го поддржувате/ не го поддржувате проектот Скопје 2014?

• Целосно го поддржувам     24,4%
• До некаде го поддржувам    39,2%
• Воопшто не го поддржувам     34%
• Не знам       2,3%
• Одбива да одговори      0,1%

1.1 Прашањето “Во колкава мера го поддржувате/ не го поддржувате проектот Скопје  2014?„ поставено само кај етничките Македонци:

• Целосно го поддржувам     28%
• До некаде го поддржувам    42%
• Воопшто не го поддржувам     27%
• Не знам         2%
• Одбива да одговори        1%

1.2 Прашањето “Во колкава мера го поддржувате/ не го поддржувате проектот Скопје  2014?„ поставено само кај етничките Албанци:

• Целосно го поддржувам     14%
• До некаде го поддржувам    26%
• Воопшто не го поддржувам     57%
• Не знам         3%
• Одбива да одговори        0%

2. Која од следниве изјави појасно го опишува Вашиот став?

• Повеќе ми се допаѓа  новиот лик на центарот на Скопје, предвиден со проектот Скопје 2014, отколку стариот лик на центарот на градот          60,3%
• Повеќе ми се допаѓа стариот лик на центарот на Скопје, отколку новиот лик предвиден со проектот Скопје 2014                35,6%
• Незнам                    3,5%
• Одбива да одговори                 0,6%

2.1 Прашањето „Која од следниве изјави појасно го опишува Вашиот став?“, поставено само кај етничките Македонци:

• Повеќе ми се допаѓа  новиот лик на центарот на Скопје, предвиден со проектот Скопје 2014, отколку стариот лик на центарот на градот            64%
• Повеќе ми се допаѓа стариот лик на центарот на Скопје, отколку новиот лик предвиден со проектот Скопје 2014                  31%
• Незнам                   4%
• Одбива да одговори                             1%

2.2 Прашањето „Која од следниве изјави појасно го опишува Вашиот став?“, поставено само кај етничките Албанци:

• Повеќе ми се допаѓа  новиот лик на центарот на Скопје, предвиден со проектот Скопје 2014, отколку стариот лик на центарот на градот             44%
• Повеќе ми се допаѓа стариот лик на центарот на Скопје, отколку новиот лик педвиден со проектот Скопје 2014                          54%
• Незнам                    2%
• Одбива да одговори                   0%

3. Во колкав степен Вам лично Ви се допаѓа барокниот стил на градбите од проектот Скопје 2014, на скала од 1 до 5?

• 1- воопшто не ми се допаѓа     25%
• 2- донекаде не ми се допаѓа      6%
• 3- ниту ми се допаѓа, ниту не ми се допаѓа  14%
• 4- донекаде ми се допаѓа     31%
• 5- сосема ми се допаѓа     21%
• Незнам         3%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      52%
• Сумарно негативно       32%


3.1 Прашањето „Во колкав степен Вам лично Ви се допаѓа барокниот стил на градбите од проектот Скопје 2014, на скала од 1 до 5?“, поставено само кај етничките Македонци:

• 1- воопшто не ми се допаѓа     19%
• 2- донекаде не ми се допаѓа      6%
• 3- ниту ми се допаѓа, ниту не ми се допаѓа  14%
• 4- донекаде ми се допаѓа     33%
• 5- сосема ми се допаѓа     25%
• Незнам         3%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      58%
• Сумарно негативно       26%

3.2 Прашањето „Во колкав степен Вам лично Ви се допаѓа барокниот стил на градбите од проектот Скопје 2014, на скала од 1 до 5?“, поставено само кај етничките Албанци:

• 1- воопшто не ми се допаѓа     44%
• 2- донекаде не ми се допаѓа      6%
• 3- ниту ми се допаѓа, ниту не ми се допаѓа  11%
• 4- донекаде ми се допаѓа     29%
• 5- сосема ми се допаѓа       7%
• Незнам         3%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      36%
• Сумарно негативно       50%

4. Колку се согласувате со изјавата “Изградбата на новите мостови во центарот на Скопје е неопходна за поврзување на објектите од двете страни на реката и олеснување на комуникацијата во центарот на градот“?

• 1- воопшто не се согласувам    15%
• 2- донекаде не се согласувам      5%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам    9%
• 4- донекаде се согласувам     27%
• 5- потполно се согласувам     44%
• Не знам         1%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      71%
• Сумарно негативно       19%

5. Колку се согласувате со изјавата „Ми се допаѓа стилот на новите мостови на реката Вардар“?

• 1- воопшто не се согласувам    16%
• 2- донекаде не се согласувам      4%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам    9%
• 4- донекаде се согласувам     27%
• 5- потполно се согласувам     39%
• Не знам           5%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      66%
• Сумарно негативно       21%

6. Колку се согласувате со изјавата „Менувањето на фасадите и ликот на постоечките објекти, како згради, мостови и слично е неопходно заради нивно вклопување во новиот лик на градот“?

• 1- воопшто не се согласувам     17%
• 2- донекаде не се согласувам      6%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам  12%
• 4- донекаде се согласувам     27%
• 5- потполно се согласувам     37%
• Не знам           1%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      63%
• Сумарно негативно       23%

7. Колку се согласувате со изјавата „Проектот Скопје 2014 го урбанизира и го култивира централното градско подрачје“?

• 1- воопшто не се согласувам     22%
• 2- донекаде не се согласувам      7%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам  13%
• 4- донекаде се согласувам     30%
• 5- потполно се согласувам     25%
• Не знам           3%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      55%
• Сумарно негативно       29%

8. Колку се согласувате со изјавата „Ми се допаѓа споменикот и фонтаната Воин на коњ во центарот на Плоштад Македонија“?

• 1- воопшто не се согласувам     22%
• 2- донекаде не се согласувам      4%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам    6%
• 4- донекаде се согласувам     18%
• 5- потполно се согласувам     49%
• Не знам           1%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      67%
• Сумарно негативно       26%

8.1 Прашањето „Колку се согласувате со изјавата - ми се допаѓа споменикот и фонтаната Воин на коњ во центарот на Плоштад Македонија ?“,поставено само кај етничките Македонци:

• 1- воопшто не се согласувам     11%
• 2- донекаде не се согласувам      4%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам    7%
• 4- донекаде се согласувам     18%
• 5- потполно се согласувам     59%
• Не знам           1%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      77%
• Сумарно негативно       15%

8.2 Прашањето „Колку се согласувате со изјавата - ми се допаѓа споменикот и фонтаната Воин на коњ во центарот на Плоштад Македонија ?“,поставено само кај етничките Албанци:

• 1- воопшто не се согласувам     59%
• 2- донекаде не се согласувам      6%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам    4%
• 4- донекаде се согласувам     14%
• 5- потполно се согласувам     15%
• Не знам           2%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      29%
• Сумарно негативно       65%

9. Колку се согласувате со изјавата „Изградбата на новите објекти кои ги предвидува проектот Скопје 2014 (филхармонија, музеи, театри, министерства ит.н.) е од големо значење за Скопје и Република Македонија“?

• 1- воопшто не се согласувам     15%
• 2- донекаде не се согласувам      5%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам  11%
• 4- донекаде се согласувам     27%
• 5- потполно се согласувам     40%
• Не знам           2%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      67%
• Сумарно негативно       20%

9.1 Прашањето „Колку се согласувате со изјавата - Изградбата на новите објекти кои ги предвидува проектот Скопје 2014 (филхармонија, музеи, театри, министерства и т.н.) е од големо значење за Скопје и Република Македонија?“, поставено само кај етничките Македонци:

• 1- воопшто не се согласувам     11%
• 2- донекаде не се согласувам      4%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам  13%
• 4- донекаде се согласувам     25%
• 5- потполно се согласувам     45%
• Не знам           2%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      71%
• Сумарно негативно       15%

9.2 Прашањето, „Колку се согласувате со изјавата - Изградбата на новите објекти кои ги предвидува проектот Скопје 2014 (филхармонија, музеи, театри, министерства и т.н.) е од големо значење за Скопје и Република Македонија?“, поставено само кај етничките Албанци:

• 1- воопшто не се согласувам     31%
• 2- донекаде не се согласувам      6%
• 3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам    6%
• 4- донекаде се согласувам     37%
• 5- потполно се согласувам     19%
• Не знам            1%
________________________________________________________
• Сумарно позитивно      56%
• Сумарно негативно       37%


Трајковски без коментар за фотографијата со Груевски во Будимпешта

Советникот на ВМРО-ДПМНЕ во општина Гази Баба Александар Трајковски денеска одби да ја коментира фотографијата снимена во Будимпешта на која тој е во придружба на поранешниот премиер Никола Грувески кој избега и доби азил во Унгарија.

Трајковки денеска дојде во Кривичниот суд на рочиште за предметот „Насилство во Центар" во кој е еден од обвинетите, но не сакаше да одговора на новинарски прашања.

Александар Трајковски е вработен во Царинската управа, од каде соопштија дека во времето кога беше објавена фотографијата тој бил на боледување. Од Царината најавија дека е поведена постапка за утвдување дали боледувањето му е оправдано и оти ако се утврдат злоупотреби ќе бидат преземни соодветни мерки.

Фотографијата од Груевски на која е и Трајковски беше снимена и објавена од дописник на „Гардијан" од Будимпешта и е прв фото запис од поранешниот премиер по бегството во Унгарија. /МИА

Албанија: Во туризмот 21,3 отсто поголем број вработени

Од година во година бројот на странските туристи во Албанија е во постојан раст, што условува квалитетен развој на секторот туризам, хотелиерство и зголемување на бројот на вработените.

Државниот Институт за статистика, ИНСТАТ соопшти дека во секторот услуги (хотелиерство,туризам) во третото тримесечие годинава бележи раст за 37 отсто, споредено со истиот перод лани и претставува сектор каде е забележен најголем раст во економијата во овој период.

Ваквите позитивни резултати придонеле и за зголемен број вработени.

Според ИНСТАТ, бројот на вработени пораснал за 21,3 отсто  во однос на третиот квартал од 2017 година, додека индексот на плати се зголемил за 20,9 отсто.

Зголемениот број туристи влијае и на растот на инвестициите и продолжување на тристичката сезона од мај до октомври.

Инаку, официјалната статистика потврдува дека годинава во Албанија влегле околу 5,4 милиони странски туристи, што е за 17,3 отсто повеќе од лани.

Теодоракис: Северните соседи не се опасност за Грција

Ставот дека Река сака решение на спорот со името и уште од почеток е со јасна позиција, го повторува лидерот на партијата, Ставрос Теодоракис во интервју за грчкиот весник „Етнос" и додава дека „Грција не е во опасност од северните соседи".

– Прашувам: ќе имаме повеќе проблеми ако нашите соседи се членки на ЕУ или протекторат на Турците и Русите? Бидејќи, очигледно, ако им го пресечеме патот кон Европа, некаде ќе се вклучат и тие. Значи, за неколку седмици, ние Грците треба да донесеме важна одлука: Ќе кажеме „не" на промената на нивното име од Македонија, како што денес сите ги признаваат, во Северна Македонија? Ќе се судриме со сите наши сојузници кои го поддржуваат договорот? Ги преброивме последиците за грчко-турските односи? За нашата економија?, вели Теодоракис во интервјуто за грчкиот весник, јави дописничката на МИА од Атина.

Во однос на неговиот коментар за изјавата на македонскиот премиер Зоран Заев, лидерот на Река вели „Егејски Македонци постојат, но зборуваат грчки". Додава дека нема да молчат за ставовите од македонска страна и истакнува дека ако има повлекувања од обврските предвидени со Договорот од Преспа, тогаш договор не постои.

-Тоа што сакаме решение не значи дека ќе молчиме пред апсурдите што ги кажуваат – кога ги кажуваат – нашите соседи. Договорот наведува дека јазикот на ПЈРМ припаѓа на групата јужнословенски јазици. Исто така, прифатија дека немаат никаква врска со античката грчка култура и наследството на грчката Македонија. Сето ова мора да се отслика во нивниот Устав. Ако се повлечат од ова, тогаш очигледно нема договор, вели Теодоракис, пренесе МИА. /МИА

притисни ентер