Владата ги продолжи роковите за барања на правото за остварување на пензиско и инвалидско осигурување

Се продолжуваат роковите за поднесување барање за остварување на правата што произлегуваат од Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.

Владата денеска на седница донесе Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба, што Владата ја донесе попладневно на седница.

Согласно оваа уредба, се продолжуваат роковите за постапување на Фондот на ПИОСМ при остварување на право на старосна пензија од вториот пензиски столб и роковите за издавање  потврда од Фондот на ПИОСМ дека членот на пензискиот фонд нема остварено право на пензија поради неисполнување на условите по однос на должината на пензискиот стаж и нејзино доставување до пензиските друштва, а се со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор.

Во соопштението стои дека денеска е донесена и Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за време на вонредна состојба.

Донесувањето на оваа уредба е со цел продолжување на роковите за примената на одредбите од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, додека трае вонредната состојба.

-Ссо оваа уредба се  продолжуваат роковите  во постапка по барање за добивање дозвола за основање друштво и барање за одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и барање за запишување на задолжителен пензиски фонд во регистарот на задолжителни и доброволни пензиски фондови; постапка за запишување агент во регистарот на агенти,  постапка за полагање на испитот на агенти, поведување управен спор против решение на Агенцијата со кое се одбива барањето за полагање на испит на агенти, доколку кандидатот не ги исполнува условите за полагање на испит, поведување на управен спор против решение на Агенцијата со кое се изрекува забрана за полагање на испит во траење од три години; поведување на управен спор против решение на претседателот на Советот на Агенцијата со кое се продолжува полагањето на испитот за агенти, постапка за донесување на решение од страна на Советот на експерти на Агенцијата за одземање на уверението за положен испит на агент и за поведување на управен спор против ова решение, а со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор, наведуваат во соопштението.

Владата денеска ја донесе и Уредбата со законска сила за примена на одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување за време на вонредна состојба за да се продолжат  роковите за поднесување на барање за остварување на правата кои произлегуваат од областа на пензиското  и инвалидското осигурување односно правото на утврдување на својство на осигуреник, право на старосна пензија, семејна пензија, правото на инвалидска пензија, правата согласно договорите за социјално осигурување, продолженото социјално осигурување, професионалната рехабилитација,  правата кои се поврзани со непосреден лекарски преглед од страна на Комисијата за оцена на работна способност,  Комисијата за ревизија на наод, оцена и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа и Комисијата за задолжителен контролен преглед, правото за сместување во домови и станови за корисници на пензија, роковите за внесување на податоците во матичната евиденција, роковите за користење  и губење на правата, а се со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор.

На оваа седница е донесена и Уредба со законска сила за примена на одредбите од Законот за вработување на инвалидни лица за време на вонредна состојба со цел продолжување на роковите за поднесување на барање за остварување на правата што произлегуваат од областа на вработувањето на инвалидните лица односно се одлагаат роковите за правата чие остварување е поврзано со непосреден преглед на Комисијата за оцена на работна способност на Фондот, роковите за исполнување на условите за задржување на статусот на заштитно друштво доколку дојде до промена на условите, роковите за донесување на решение за доделување на средствата од Посебниот фонд како и роковите за враќање на средства по донесено решение за враќање со цел олеснување на пристапот до остварување, односно користење на овие права, во услови на секојдневно заострување на мерките на Владата за спречување на ширењето на вирусот во државата (КОВИД-19), што го ограничува нормалното движење на граѓаните и функционирање на реалниот сектор.

притисни ентер