Ахмети: Проблемот со СЈО треба да го решаваат двете најголеми македонски партии

Претседателот на ДУИ, Али Ахмети денеска изјави дека проблемот со СЈО треба да го решаваат, како што вели, двете најголеми македонски партии.

Истовремено Ахмети порача дека со ветинг и проверка на кадрите државата ќе биде поуспешна во борбата против криминалот и корупцијата.

– Проблемот за СЈО треба да го решаваат двете најголеми македонски партии. Го поддржуваме законот, ги поддржуваме сите реформи во судството. Неопходно е во оваа држава да има ветинг, да има проверување на кадрите посебно на тие што се задолжени за чување на редот и мирот, бидејќи само така ќе бидеме поуспешни во борбата против криминалот и корупцијата, изјави Ахмети, одговарајќи на новинарски прашања по отворањето на спортска сала во ОУ „Реџеп Вока" во Шипковица.

Повеќе скопски општини утре ќе останат без струја

 Заради технички зафати во дистрибутивната електро мрежа утре без електрична енергија ќе останат дел од корисниците од општините Студеничани, Карпош, Чаир, Кисела Вода, Чучер Сандево и Зелениково.

Во периодот од 08:00 до 09:30 часот без напојување со електрична енергија ќе останат објектот на „Бурдем Пластика", како и објектите што се напојуваат од истата трафостаница во село Студеничани, Општина Студеничани.

Во периодот од 08:00 до 11:00 часот без струја ќе останат корисниците од бул. „Партизански Одреди" бр.82, како и објектот на бензинската пумпа на „Макпетрол", Општина Карпош.

Во периодот од 08:00 до 13:00 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од ул. „Стојко Јовановски", како и дел од корисниците од улиците „Максут Садик" и „Џон Кенеди", Општина Чаир.

Во периодот од 08:30 до 12:00 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улиците „Сердарот„ и „Герника", Општина Кисела Вода.

Во периодот од 09:00 до 14:00 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од село Бразда, Општина Чучер Сандево.

Во периодот од 09:45 до 10:45 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од населените места во цела Општина Зелениково, Општина Зелениково.

Во периодот од 10:30 до 12:00 часот без напојување со електрична енергија ќе останат дел од корисниците од село Драчево, лоцирани кај Марлес, Општина Кисела Вода.

Во периодот од 11:00 до 13:00 часот без струја ќе останат дел од корисниците од село Студеничани, како и објектот на фабриката „Фруктал" во село Студеничани, Општина Студеничани.

Во периодот од 13:00 до 14:30 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од селата Студеничани и Морани, Општина Студеничани.

ДКСК: Изречена јавна опомена за адвокатката Ана Јаневска, поради извршување на две функции истовремено

Државната комисија оформи и постапува по предмет за утврдување на состојба на судир на интереси кај лицето Ана Јаневска – адвокат, поради извршување на две функции истовремено.

ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА, врз основа на член 22 став 1, член 23 став 1, член 44 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (,,Службен Весник на Република Македонија" број 12/2019), а в.в. со член 24 став 1 од Законот за адвокатура, постапувајќи по предмет за утврдување на состојба на судир на интереси кај лицето Ана Јаневска на 24 -та седница одржана на ден 15 ноември 2019 година, согласно член 77 став 1 и член 79 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната комисија за спречување на корупцијата донесе

О Д Л У К А

На Ана Јаневска, се изрекува мерка

ЈАВНА ОПОМЕНА

ЗАТОА ШТО: На барање на Државната комисија за спречување на корупцијата (во пона-тамошниот текст Државната комисија) не постапила согласно со член 77 став 1 од Законот за спречување корупцијата и судирот на интереси, односно не ја отстранила состојбата на судир на интереси во која се наоѓа, поради тоа што покрај адвокатската дејност, ја извршува и функцијата член на Советот на општина Пробиштип, што е спротивно на член 44 став 1 од Законот за спречу-вање корупцијата исудирот на интереси и член 20 и член 24 став 1 од Законот за адвокатура.

Согласно со член 79 став 2 од Законот за спречување корупцијата и судирот на интереси јавната опомена од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата на Државната комисија и во средствата за јавно информирање.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Државната комисија оформи и постапува по предмет за утврдување на состојба на судир на интереси кај лицето Ана Јаневска – адвокат, поради извршување на две функции истовремено.

Постапувајќи по предметот, Државната комисија констатира дека наведеното лице се наоѓа во состојба на судир на интереси поради тоа што, покрај адвокатската дејност, ја извршува и функцијата член на Советот на општина Пробиштип.

Вака констатираната состојба е спротивна на одредбите од Законот за спречување корупцијата исудирот на интереси , каде е предвидено дека секое избрано лице за време на траењето на неговиот мандат е должно да ги почитува правилата за неспоивост на функција која ја врши со други функции или дејности утврдени во Уставот и законите.

Истото е спротивно и на Законот за адвокатурата каде е предвидено дека на адвокат избран или именуван на јавна функција, вршењето на адвокатската дејност му мирува до престанување на функцијата.

Во контекст на наведеното, а во насока на отстранување на настанатата состојба, Државната комисија согласно со член 77 став 1 од Законот за спречување корупцијата исудирот на интереси се обрати до лицето Ана Јаневска со барање да преземе чекори во насока на от-странување на утврдените повреди на одредбите од истиот закон, односно во рок од 15 дена сметано од денот на приемот на одлуката да го одстрани судирот на интереси.

Ана Јаневска не постапи по барањето на Државната комисија, односно во законски утврдениот рок доброволно не се откажа од извршување на едната од двете функции кои во моментов ги извршува и не го отстрани судирот на интереси.

Поради наведеното Државната комисија смета дека се исполнети условите утврдени во член 79 став 1 од Законот за спречување корупцијата исудирот на интерес поради што донесе ОДЛУКА на Ана Јаневска да и се изрече мерката ЈАВНА ОПОМЕНА .

Врз основа на се, погоре наведено, Државната комисија за спречување на корупцијата одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Претседател, Билјана Ивановска

ДСЗИ: Од 16 јули до 13 ноември за Бојан Јовановски евидентирани 25 прегледи

 Државниот санитарен и здравствен инспекторат (ДСЗИ) соопшти дека вчера извршил вонреден инспекциски надзор во ординацијата која се наоѓа во рамки на КПУ Затвор Скопје, а е дел од ЈЗУ Здравствен дом Скопје.

Надзорот, како што посочуваат од ДСЗИ следел по објавените информации во електронските медиуми од страна на адвокатите на Бојан Јовановски, кои обвинуваат за лекарска негрижа, во однос на неговата здравствена состојба.

Од извршениот увид во медицинската документација притворениот Ј.Б. прв пат побарал лекарска помош на ден 16 јули, при што е прегледан и ординирана му е терапија. Во периодот од 16 јули до 13 ноември за пациентот евидентирани се вкупно 25 прегледи, при што се издавани специјалистички и болнички упати до здравствени установи на секундарно и терциерно ниво (болнички здравствени установи), информираат од ДСЗИ.

При тоа, како што се наведува, упатите се давани со претходно медицинско известување до надлежниот суд за добивање на согласност за понатамошно лекување, но во дел од случаите пациентот е пратен со Итна медицинска помош до одредена здравствена установа во интерес на побрзо добивање здравствена услуга, за што постои уредна евиденција.

Од извршениот вонреден инспекциски надзор, не се констатирани недостатоци во надлежности на ДСЗИ, стои во соопштението. 

притисни ентер